AU - Kosciusko

Non IUCN Publication

Kosciuszko : a great national park

This book tells the story of one of Australia’s natural wonders, Kosciuszko National Park.

Author(s):

Publication Year: 
2020
Non IUCN Publication

Kosciusko heritage : the conservation significance of Kosciusko national park

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
1992
Non IUCN Publication

Plan of management review Kosciusko national park. Planning issue statement : fire management

Organization(s):

Publication Year: 
1980
Non IUCN Publication

Australia's biosphere reserves : conserving ecological diversity

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
1983
Non IUCN Publication

Kosciusko national park plan of management

Organization(s):

Publication Year: 
1974
Non IUCN Publication

The alpine flowers of the Kosciusko state park

Author(s):

Publication Year: 
1962
Non IUCN Publication

Plan of management Kosciusko National Park 1982

Organization(s):

Publication Year: 
1982
Non IUCN Publication

Draft plan of management Kosciusko national park 1981

Organization(s):

Publication Year: 
1981
Non IUCN Publication

Biosphere reserves in Australia : a strategy for the future

Author(s):

Organization(s):

Publication Year: 
1993
Subscribe to AU - Kosciusko